QR CODE QUẢN LÝ SẢN PHẨM, IN TRỰC TIẾP TRÊN BAO BÌ

Trách nhiệm của Quản lý Sản phẩm (Product Manager) bao gồm nhiều khâu khác nhau trong sản xuất; từ xử lý và triển khai sản phẩm, chất lượng, thủ tục giao nhận và sản xuất hàng loạt đến giá thành và chiến lược. Vai trò bao gồm thực hiện chiến lược cả ngắn hạn lẫn […]

13/11/2018

Xem thêm